رزرو آنلاین پروازهای داخلی و خارجی
.
یکشنبه 13 آذر 1401 ** 04/12/2022

عمارت باغ جهان نما تا به حال سالم برجای مانده و به شکل هشت ضلعی است. در محوطه داخل عمارت، در وسط، یک حوض از سنگ مرمر یک پارچه ساخته شده و چهار شاه نشین در چهار گوشه آن ایجاد گردیده است. اتاقهای بین شاه نشینها دو طبقه است. نمای عمارت کلاه فرنگی باغ جهان نما از آجر است. در سالهای پیش بوسیله مالک خصوصی پنجره های چوبی قدیمی عمارت برداشته شده و پنجره های آهنی و ناهماهنگ با ساختمان نصب گردیده است. بدنه و لبه های حوض ها با قطعات سنگ های سرخ فام ساخته شده است. دو خیابان طویل در دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب باغ وجود دارد. دیوارهای آجری و قدیمی باغ از بیرون به همان صورت اصلی خود نمایان است. پس این دیوارها با قطعات سنگ نیمه تراش ساخته شده است. نمای دو سوی دیوارها دارای طاقنما است. لچکی های طاقنماهای داخلی در دوره زندیه کاشیکاری